Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN van: Mantelzorg Bungalow VOF gevestigd te Deurne, hierna te

noemen: gebruiker.

 

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Mantelzorgbungalow VOF: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Wederpartij: een afnemer of leverancier die handelt in de uitoefening van een bedrijf of

zelfstandig beroep en diensten verleent of producten afneemt van gebruiker.

Cliënt: een particuliere persoon, die met gebruiker een overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij/cliënt.

Koop: de overeenkomst die gebruiker en wederpartij/cliënt tot koop en verkoop met

betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten tussen gebruiker en een wederpartij of

cliënt.

Mantelzorgbungalow: een tijdelijke woning die gebouwd en geplaatst wordt onder de

vigerende landelijke richtlijn mantelzorgen, waaronder ook begrepen een chalet of een

stacaravan.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

gebruiker en een wederpartij/cliënt waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing

heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk is afgeweken.

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met

gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 1. Door het ondertekenen van een koopcontract wordt de wederpartij/cliënt geacht akkoord

te gaan met deze voorwaarden en afstand te hebben gedaan van eventueel door de

wederpartij/cliënt gehanteerde eigen voorwaarden

 1. Inzake cliëntgerichte producten van gebruiker zijn gemeentelijke kosten zijn altijd voor

rekening van cliënt, terwijl architect kosten voor rekening van gebruiker zijn.

 

2

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm.

Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar en gebruiker

heeft het recht, indien het aanbod is aanvaard, om dit aanbod binnen 2 dagen na

dagtekening te herroepen.

 1. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de

wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer

gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een

onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 1. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte

opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet

overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in

de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven

prijs.

 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de wederpartij/cliënt van

het aanbod van gebruiker.

 1. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor gebruiker slechts bindend, indien deze

schriftelijk door hem zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Gebruiker heeft het recht een

mondelinge of telefonische opdracht/order/bestelling zonder opgave van redenen te

weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze

weigering ontstaat en/of zal ontstaan. Gebruiker zal cliënt schriftelijk in kennis stellen van de

weigering.

 1. De omvang van de verplichtingen van gebruiker wordt uitsluitend bepaald door de

overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van

de aanbieding door gebruiker zal wederpartij/cliënt de opdracht schriftelijk bevestigen. De

overeenkomst is voor gebruiker eerst bindend, indien wederpartij/cliënt de schriftelijke

bevestiging voor akkoord ondertekend aan gebruiker heeft geretourneerd.

 

Artikel 5: Levering

 

3

 

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op kosten en onder

verantwoordelijkheid van gebruiker. Echter wanneer de wederpartij/cliënt zelf voor

transport zorgt, geschiedt alles voor rekening en risico van cliënt. Het laden en lossen, zowel

op de bouwwerf als op locatie, geschiedt dan eveneens voor rekening en risico van

wederpartij/cliënt.

 1. De wederpartij/cliënt is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop

deze hem door gebruiker ter beschikking worden gesteld.

 1. Indien de wederpartij/cliënt de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van

informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde

artikelen worden opgeslagen voor risico van de wederpartij/cliënt nadat gebruiker hem

daarvan schriftelijk heeft verwittigd. De wederpartij/cliënt zal in dat geval alle aanvullende

kosten verschuldigd zijn.

 1. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de

uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de

wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 1. Indien gebruiker gegevens behoeft van de wederpartij/cliënt in het kader van uitvoering

van de overeenkomst, wordt de levertijd opgeschort totdat wederpartij deze aan gebruiker

ter beschikking heeft gesteld.

 1. De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en / of contracten

worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch

zij zijn niet bindend. De leveringstermijn ontslaat wederpartij/cliënt niet van uit de

overeenkomst voortvloeiende verplichting, ook niet na ingebrekestelling, eenzijdige

ontbinding van de overeenkomst en/of vordering van schadevergoeding.

 1. De producten worden geacht door gebruiker te zijn geleverd en door de cliënt te zijn

aanvaard, zodra de producten bij de cliënt conform de overeenkomst zijn aangevoerd,

gelost, geplaatst en opgeleverd.

8 Overheidsmaatregelen in Nederland of in het land waaruit de producten worden

geëxporteerd en die tijdige levering of productie in de weg staan alsmede een wijziging in de

status van de cliënt, ontslaan gebruiker van de verplichting tot levering zoals overeen

gekomen.

 1. Tot het verrichten van meerwerk is gebruiker slechts gehouden indien dit schriftelijk is

opgedragen, onverminderd het recht van gebruiker tot berekening van door haar uitgevoerd

meerwerk, dat mondeling is opgedragen.

 

Artikel 6: Vervoer

 1. Alle door wederpartij/cliënt bestelde producten worden, tenzij anders is

overeengekomen, voor risico van de gebruiker, door gebruiker afgeleverd op, dan wel ter

 

4

 

bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de

opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen. Alle faciliteiten bij

aflevering van de producten worden geacht voor risico van de gebruiker te zijn verleend.

 1. Het transport van de producten zal op een door gebruiker te bepalen wijze geschieden,

tenzij wederpartij/cliënt het transport aan zichzelf heeft gehouden.

Artikel 7: Monsters en modellen

Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan wederpartij/cliënt,

dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.

 

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 1. Wederpartij/cliënt onderzoekt de door gebruiker geleverde producten terstond na

ontvangst.

 1. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde producten dienen binnen drie

werkdagen na levering bij aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van gebruiker,

bij gebreke waarvan in beginsel elk recht van de wederpartij/cliënt ter zake komt te

vervallen.

 1. In geval van gegronde reclame, zulks uitsluitend ter beoordeling van gebruiker, heeft de

wederpartij/cliënt de keuze om hetzij kosteloos vervanging / verbetering te verlangen, hetzij

het voorstel van gebruiker tot een prijsreductie te aanvaarden. Gebruiker is jegens de

wederpartij nimmer tot meer gehouden dan in het voorgaande is vervat, in het bijzonder is

gebruiker nimmer gehouden tot vergoeding van enigerlei gevolgschade.

 

Artikel 9: Prijsverhoging

 1. Offertes van gebruiker zijn in beginsel 4 weken geldig; ten tijde van sterke prijsfluctuatie

kan gebruiker deze termijn naar eigen inzicht verkorten tot 2 weken. Indien gebruiker met

de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is

gebruiker gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien dit in de overeenkomst is bepaald.

 1. Indien de kostprijzen of de prijzen, waarvoor gebruiker de producten van derden betrekt,

tussen het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst en het tijdstip van levering,

wijziging ondergaan, heeft gebruiker het recht de prijzen naar redelijkheid te indexeren,

tenzij in de overeenkomst is bepaald dat wederpartij/cliënt aan gebruiker extra

voorschotten ten opzichte van het in artikel 10 bepaalde verstrekt om prijsstijgingen op te

vangen.

 

5

 

Artikel 10: Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient 10% van de

overeengekomen prijs, z.s.m. na dagtekening van de factuur, doch uiterlijk binnen 14 dagen,

overgemaakt te zijn aan gebruiker. Zodra de ondertekende overeenkomst én deze eerste

aanbetaling ontvangen is door gebruiker, zal gebruiker de fabricage van het product

inplannen en zo spoedig mogelijk daarna ter hand nemen. Naast de eerste aanbetaling dient

40% van het totaalbedrag te worden voldaan wanneer gebruiker aan wederpartij/cliënt laat

weten dat het dak geplaatst is. 45% van de totaalprijs dient vóór het moment van aflevering

van het product ontvangen te zijn door gebruiker de laatste 5% moet voldaan worden

binnen 30 dagen na oplevering en aanvaarding Dit alles op een door gebruiker aan te geven

wijze en in de valuta waarin de voorschotten en de eindafrekening door gebruiker is

gefactureerd.

 1. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Na het verstrijken van de onder sub 1 vermelde termijnen is de wederpartij/cliënt van

rechtswege in verzuim en vanaf dat moment de wettelijke rente.

 1. In geval wederpartij/cliënt enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of

niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling

vraagt, of in een vergelijkbare procedure terecht komt, in staat van faillissement geraakt, zijn

bedrijf sluit óf overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd,

is elke rechtmatige vordering van gebruiker terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens

heeft gebruiker het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd

zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds

geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op

schadevergoeding.

 1. Compensatie van een eventueel door de wederpartij/cliënt ingezette vordering op

gebruiker is op voorhand uitgesloten en heeft geen recht op verrekening of vereffening met

openstaande facturen.

 1. Gebruiker heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in

de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen

rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan,

zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de

wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige

aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en

lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 1. De wederpartij/cliënt wordt geacht de factuur als juist te hebben aangenomen en de

schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 14 dagen na dagtekening van de

factuur schriftelijk is geprotesteerd.

 

Artikel 11: Incassokosten

 

6

Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door gebruiker geldend maken van

haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de wederpartij/cliënt afgesloten

overeenkomst van koop en verkoop, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of

verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enige niet,

niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen zonder dat

ter zake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de cliënt.

Ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling welke ingeval enig

gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij wordt gebracht. Een en

ander bedraagt tenminste 15% van de som van de hoofdsom en vertragingsrente met een

absoluut minimum van € 150,- per keer.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde producten blijven eigendom van gebruiker totdat de wederpartij/cliënt aan

alle verplichtingen jegens hem, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente

en kosten, heeft voldaan. De wederpartij/cliënt verplicht zich om de goederen gedurende

deze periode deugdelijk te bewaren en te verzekeren tegen alle calamiteiten.

 1. Zolang de producten eigendom blijven van gebruiker, mag de wederpartij/cliënt die

slechts in zijn normale gebruiksfunctie be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet

omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid. Bij overtreding van dit verbod

verbeurt de cliënt, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare

boete ad € 7.500,- en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere

aanspraken van gebruiker.

 1. Gebruiker heeft het recht om goederen en onderdelen die zij onder zich heeft van de

wederpartij/cliënt, onder zich te houden totdat betaling van alle kosten die gebruiker heeft

besteed ter uitvoering van de overeenkomst van koop en verkoop met dezelfde

wederpartij/cliënt, onverschillig of deze overeenkomst betrekking heeft op voormelde of op

andere producten, tenzij de cliënt een genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 13: Intellectuele eigendom

 1. het is de wederpartij/cliënt niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen,

tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid en garantie

 1. Gebruiker is nimmer uit welken hoofden dan ook voor enige, door de cliënt of door

derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld. Op het

product zijn fabrieksgaranties van toepassing; gebruiker is de bemiddelende partij tussen

wederpartij/cliënt en fabrikanten en zal hieraan naar beste weten voldoen. Gebruiker heeft

het recht om alle aansprakelijkheid onder garantie af te wijzen en cliënt door te verwijzen

 

7

naar de fabrikant van het (de) gewraakte product(en), van wie gebruiker de producten kocht

en/of naar de transporteur van het (de) gewraakte product(en).

 1. Binnen het eerste jaar na aankoop van het product zal geen arbeidsloon in rekening

gebracht worden bij vervanging van defecte apparatuur dat binnen de garantie valt, na het

eerste jaar zal bij deze defecte apparatuur dat binnen de garantie valt, wel arbeidsloon in

rekening gebracht worden bij vervanging en installatie. Wederpartij/Cliënt verleent zonder

voorbehoud medewerking bij het eventueel invullen van formulieren betreffende

fabrieksgaranties.

 1. Garanties kunnen vervallen indien wederpartij/cliënt niet spoedig na het constateren van

gebreken, gebruiker hiervan op de hoogte stelt. Indien te laat van een gebrek melding wordt

gemaakt, dan komt cliënt mogelijk geen recht meer toe op herstel, vervanging of

schadeloosstelling. Tevens vervalt garantie indien de reparateur niet (tijdig) in de

gelegenheid wordt gesteld de gebreken te verhelpen, of wanneer derden werkzaamheden

hebben verricht met betrekking tot de gebreken zonder schriftelijke toestemming van de

gebruiker in dezen.

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan het product en aanverwante artikelen,

veroorzaakt door verzakkingen van grond; en/of door verzakking en/of voor naadjes in

binnenwanden door werking van hout en plaatmateriaal, tenzij deze het gevolg zijn van

nalatigheid of onvoldoende professionaliteit van de kant van gebruiker.

Het klemmen of kieren van deuren of ramen, welk niet gemeld wordt en waardoor schade

ontstaat, kunnen buiten de garanties vallen.

 1. Tevens valt buiten garantie schades ontstaan door het niet (juist) onderhouden, of laten

onderhouden van het product door wederpartij/cliënt. Voorbeelden van meest

voorkomende nalatigheid betreffende onderhoud door cliënt te verrichten zijn:

Controle en indien nodig herstel kitvoegen; controle en indien nodig herstel dakbedekking

en aanverwante; controle en indien nodig herstel regenpijpen na verzakking/verstopping;

regelmatig onderhoud boiler en verwarming.

Garanties, verleend door gebruiker, op schade ontstaan aan het product of daarbij

behorende artikelen als gevolg van gebrekkig of geen onderhoud door wederpartij/cliënt,

vervallen volledig.

 1. Indien komt vast te staan dat een klacht van de cliënt ongegrond is, dan komen de kosten

daardoor ontstaan, daaronder inbegrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van gebruiker

daardoor gevallen, integraal voor rekening van de cliënt. Een onafhankelijke partij bepaald

of de klacht gegrond is.

 

Artikel 15: Overmacht

 

8

 1. Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in

redelijkheid nakoming van de overeenkomst door gebruiker niet kan worden gevergd. Als

dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of

gedeeltelijk in gebreken blijven van een derde, van wie producten moeten worden

ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, mobilisatie, oorlog,

epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ernstige bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming,

defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid

welke gebruiker redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop gebruiker geen invloed

kan uitoefenen en waarin gebruiker geen verwijtbare rol heeft gespeeld.

 1. Indien gebruiker ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan zijn

verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de

overeenkomst met de cliënt geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, indien een

dergelijke opschorting vijf maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief

te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder

dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij

gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door gebruiker zal de cliënt een redelijk

gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

 

Artikel 16: Annuleringen

 1. Indien de cliënt de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan

gebruiker alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten

(kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden onverminderd het recht van

gebruiker op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering

voortvloeiende schaden. De annuleringskosten bedragen tenminste 35% van de hoofdsom.

 

Artikel 17: Geschillen

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze

algemene voorwaarden toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten,

welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd

aan een mediator, alvorens ze aan de rechter worden voorgelegd, die bevoegd is in het

(statutaire) vestigingsgebied van cliënt onverminderd het recht van hoger beroep.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van

toepassing. Het Weens koopverdrag is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 19: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 

9

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde

van het tot stand komen van de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn

beschikbaar gesteld via de website van Matenzorgbungalow VOF te Deurne.