Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van: Mantelzorg Bungalow VOF gevestigd te Deurne, hierna te noemen: gebruiker.

 

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Wederpartij of cliënt: een afnemer die wel of niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij.

Koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door gebruiker die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een wederpartij, die wel of niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2: Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een wederpartij waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 1).

4. Door het ondertekenen van een koopcontract wordt de wederpartij geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden en afstand te hebben gedaan van eventueel door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden worden door gebruiker niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Gemeentelijke kosten zijn altijd voor rekening van cliënt. Architect kosten zijn voor rekening van gebruiker.Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar en gebruiker heeft het recht, indien het aanbod is aanvaard, om dit aanbod binnen 2 dagen na ontvangst te herroepen.

2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door gebruiker verstrekte gegevens, binden haar niet.

3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. (zie ook Artikelsgewijze toelichting onder 2).

 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de wederpartij van gebruikers aanbod.

2. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor gebruiker slechts bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Gebruiker heeft het recht een opdracht/order/bestelling zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan. Desalniettemin zal gebruiker cliënt al dan niet schriftelijk in kennis stellen van de weigering.

3. De omvang van de verplichtingen van gebruiker wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de aanbieding door gebruiker zal opdrachtgever de opdracht schriftelijk bevestigen. De overeenkomst is voor gebruiker eerst bindend, indien opdrachtgever de schriftelijke bevestiging voor akkoord ondertekend aan gebruiker heeft geretourneerd.

 

Artikel 5: Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco. Echter wanneer de opdrachtgever zelf voor transport zorgt, geschiedt alles voor rekening en risico van cliënt. Het laden en lossen geschiedt dan eveneens voor rekening en risico van cliënt.

2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de wederpartij nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Indien gebruiker gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

6. De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en / of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. De leveringstermijn geeft de cliënt derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en / of schadevergoeding te vorderen danwel enige voor de cliënt uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten.

7. De producten worden geacht door gebruiker te zijn geleverd en door de cliënt te zijn aanvaard, zodra de producten bij de cliënt zijn aangevoerd en gelost.

8 Overheidsmaatregelen in Nederland of in het land waaruit de producten worden geëxporteerd en die levering of productie alsmede een wijziging in de status van de cliënt, ontslaan gebruiker ten alle tijden van de verplichting tot levering.

9. Tot het verrichten van meerwerk is gebruiker slechts gehouden indien dit schriftelijk is opgedragen, onverminderd het recht van gebruiker tot berekening van door haar uitgevoerd meerwerk, dat mondeling is opgedragen. Artikel 1646 BW wordt uitgesloten.

 

Artikel 6: Vervoer

1. Alle door cliënt bestelde producten worden, tenzij anders is overeengekomen, voor risico van de gebruiker, door gebruiker afgeleverd op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de producten worden geacht voor risico van de gebruiker te zijn verleend.

2. Het transport van de producten zal op een door gebruiker te bepalen wijze geschieden.

Artikel 7: Monsters en modellen

Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan wederpartij, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.

 

Artikel 8: Onderzoek, reclames

1. De cliënt wordt geacht de door gebruiker geleverde producten terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd.

2. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde producten dienen binnen drie dagen na levering bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht van gebruiker, bij gebreke waarvan elk recht van de cliënt ter zake is vervallen.

3. In geval van gegronde reclame, zulks uitsluitend ter beoordeling van gebruiker, heeft de wederpartij de keuze om hetzij kosteloos vervanging / verbetering te verlangen, hetzij het voorstel van gebruiker tot een prijsreductie te aanvaarden. Gebruiker is jegens de wederpartij nimmer tot meer gehouden dan in het voorgaande is vervat, in het bijzonder is gebruiker nimmer gehouden tot vergoeding van enigerlei schade.

 

Artikel 9: Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker ten alle tijden gerechtigd tot verhoging van de prijs. Al onze offertes zijn 4 weken geldig.

2. Indien de kostprijzen of de prijzen, waarvoor gebruiker de producten van derden betrekt, tussen het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst en het tijdstip van levering, wijziging ondergaan, heeft gebruiker het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen dan wel de order te annuleren, terwijl gebruiker niet aansprakelijk is voor schade die direct dan wel indirect uit deze wijziging dan wel annulering ontstaat en zal ontstaan.

 

Artikel 10: Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient 10% van het totale factuurbedrag, z.s.m. na dagtekening van de factuur, doch in ieder geval binnen 8 dagen, overgemaakt te zijn aan gebruiker. Zodra het getekende kopie van het koopcontract én 10% van het totale factuurbedrag ontvangen is door gebruiker, zal gebruiker opdracht geven tot fabricage van het/de chalet/stacaravan. 40% van het totaalbedrag dient te worden voldaan wanneer het dak geplaatst is, 45% van het factuurbedrag dient vóór aflevering van het/de mantelzorgwoning/chalet ontvangen te zijn door gebruiker, de laatste 5% moet voldaan worden bij oplevering, dit alles op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Na het verstrijken van de termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

4. In geval cliënt enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit óf overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van gebruiker terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft gebruiker het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding.

5. Compensatie van een eventueel door de cliënt gepretendeerde vordering op gebruiker is geheel uitgesloten.

6. Gebruiker heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

7. De cliënt wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en aangetekend is geprotesteerd.

 

Artikel 11: Incassokosten

Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door gebruiker geldend  maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de cliënt afgesloten overeenkomst van koop en verkoop, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enige niet - niet tijdig of niet geheel - betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen zonder dat ter zake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de cliënt. Ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling welke ingeval enig gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij wordt gebracht. Een en ander bedraagt tenminste 15% van de som van de hoofdsom en vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,- per keer.

 
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde producten blijven eigendom van gebruiker totdat de cliënt aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De cliënt verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te bewaren en te verzekeren tegen alle calamiteiten.

2. Zolang de producten eigendom blijven van gebruiker, mag de cliënt ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid. Bij overtreding van dit verbod verbeurd de cliënt, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad € 7.500,- en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van gebruiker.

3. Gebruiker heeft het recht om producten die zij onder zich heeft van de cliënt, onder zich te houden totdat betaling van alle kosten die gebruiker heeft besteed ter uitvoering van de overeenkomst van koop en verkoop met dezelfde cliënt, onverschillig of deze overeenkomst betrekking hebben op voormelde of op andere producten, is binnen getroffen, tenzij de cliënt een genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 13: Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de opdracht eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Tevens dienen deze verstrekte stukken, indien zij niet worden gevolgd door een koopcontract, binnen 14 dagen aan gebruiker te worden geretourneerd.

5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid en garantie

1. Gebruiker is nimmer uit welken hoofden dan ook voor enige, door de cliënt of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld. Op het product zijn van toepassing fabrieksgaranties, gebruiker is de bemiddelende partij tussen cliënt en fabrikanten en zal hieraan naar beste weten voldoen. Gebruiker heeft bij aldien het recht om alle aansprakelijkheid af te wijzen en cliënt door te verwijzen naar de fabrikant van het (de) gewraakte product(en), van wie gebruiker de producten kocht en/of naar de transporteur van het (de) gewraakte product(en).

a. Binnen het eerste jaar na aankoop van chalet/mantelzorg bungalow zal geen arbeidsloon in rekening gebracht worden bij vervanging van defecte apparatuur dat binnen de garantie valt, na het eerste jaar zal bij deze defecte apparatuur dat binnen de garantie valt, wel arbeidsloon in rekening gebracht worden bij vervanging en installatie. Clint heeft ten allen tijden eigen verantwoording tot het evt. invullen van formulieren betreffende fabrieksgaranties.

2. Garanties vervallen indien cliënt niet zo spoedig mogelijk na constateren van gebreken, gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk hiervan op de hoogte stelt. Dus indien later van een gebrek melding wordt gemaakt, dan komt cliënt geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Tevens vervalt garantie indien de reparateur niet (tijdig) in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te verhelpen, of wanneer derden werkzaamheden hebben verricht met betrekking tot de gebreken zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker in dezen.

3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan chalet/mantelzorg bungalow, en aanverwante artikelen, veroorzaakt door verzakkingen van grond; en/of door verzakking van chalet/stacaravan; en/of voor naadjes in binnenwanden door werking van hout en plaatmateriaal. 

Klemmen/kieren van deuren/ramen, welke niet gemeld worden, en waardoor schade ontstaat, vallen buiten alle garanties.

Garanties op schade aan chalet/mantelzorg bungalow of andere artikelen met betrekking op bovenstaande, verleend door gebruiker, vervallen volledig.

4. Tevens valt buiten garantie schades ontstaan door het niet (juist) onderhouden, of laten onderhouden van chalet/mantelzorgbungalow door cliënt. Voorbeelden van meest voorkomende nalatigheid betreffende onderhoud door cliënt te verrichten zijn:

Controle en indien nodig herstel kitvoegen; controle en indien nodig herstel dakbedekking en aanverwante; controle en indien nodig herstel regenpijpen na verzakking/verstopping; regelmatig onderhoud geiser en verwarming.

Garanties, verleend door gebruiker, op schade ontstaan aan chalet/mantelzorg bungalow of andere artikelen als gevolg van gebrekkig of geen onderhoud door cliënt, vervallen volledig.

5. Indien komt vast te staan dat een klacht van de cliënt ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder inbegrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 15: Overmacht

1. Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen ondermeer worden aangemerkt; het geheel of gedeeltelijk in gebreken blijven van een derde, van wie producten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke gebruiker redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen.

2. Indien gebruiker ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst met de cliënt geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, indien een dergelijke opschorting vijf maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door gebruiker zal de cliënt een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

 

Artikel 16: Annuleringen

1. Indien de cliënt de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan gebruiker alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden onverminderd het recht van gebruiker op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende schaden. De annuleringskosten bedragen tenminste 35% van de hoofdsom.

 

Artikel 17: Geschillen

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het (statutaire) vestigingsgebied van cliënt onverminderd het recht van hoger beroep.

 
Artikel 18: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 
Artikel 19: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.